Wijmy tenten & party verhuur
Huurvoorwaarden
HuurvoorwaardenWijmy tenten & party verhuur
Piet Mondriaanstraat 90
7556 XB Hengelo
Gedeponeerd bij K.v.k.te Enschede
onder nummer: 0813391
Btw : NL0614.15.431.B02

1.Object van deze overeenkomst.

1.1. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen en
diensten, met daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds Wijmy verhuur en
evenementenverzorging, statutair gevestigd te Hengelo, hierna te noemen verhuurder, anderzijds een in de
overeenkomst met namen genoemde natuurlijke of rechtspersoon, verder te noemen huurder.

2.Duur van de overeenkomst.
2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in deze overeenkomst is
vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.

3.Levering en terugbezorging.
3.1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij voornoemde verhuurder op te halen en bij beëindiging van
het huurcontract terug te brengen en te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen beide partijen is overeengekomen,
dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zich zal belasten.
3.2. Indien de datum voor retourneren van gehuurde goederen wordt overschreden is huurder aan verhuurder
een onmiddellijke opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen
huurtermijnen, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

4.Leveringstermijn.
4.1. Indien de verhuurder zich tegenover de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te
bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen
leveringstermijn te houden.
4.2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade indien de gehuurde goederen door welke
oorzaak dan ook niet conform de overeengekomen termijn ter beschikking van de huurder worden gesteld.

5.Controle/onderzoek op goede staat van goederen.
5.1. De huurder is gehouden het geleverde na aflevering te onderzoeken. Daarbij behoort de huurder te
onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen,
althans voldoet aan de eisen die daaraan in normale (handels-) verkeer gelden.
5.2. De huurder dient eventuele gebreken en schade onmiddellijk, althans binnen 4 uur na in ontvangstneming,
telefonisch en/of gespecificeerd per e - mail aan verhuurder te berichten. Vanaf het moment van het in gebruik
nemen van huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.
5.3. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan,
heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de
overeenkomst, mits het voorradig is en als deze niet voorradig is zal de verhuurder een billijke
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verhuurde goederen.

6.Verplichtingen huurder.
6.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts in overeenstemming met de bepaling van deze
overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder:
De gehuurde goederen in overeenstemming met de bediening- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van
toezicht en gebruik die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn verteld en of overhandigd, te behandelen.
Geen veranderingen aan de verhuurde goederen aan te brengen.
De verhuurder te allen tijde de toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder hiervan te vrijwaren.
Onderverhuur en terbeschikkingstelling aan derden is ten strengste verboden, mits anders schriftelijk is
overeengekomen.
De verhuurde artikelen moeten door de huurder droog worden opgeslagen en bij het ophalen op de begane
grond en goed toegankelijk te worden klaargezet.
Bij beëindiging van deze overeenkomst worden de gehuurde goederen volledig gereinigd en droog ter
beschikking van de verhuurder gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of
beschadigd zijn en dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder
gerechtigd de huurder de reparatie en/of reinigingskosten in rekening te brengen
6.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
De voor de gehuurde goederen benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen etc.
Het terrein en of de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst.
Aansluitmogelijkheden voor de ten behoeve van het gebruik benodigde energie en water etc.
6.3. De huurder heeft de plicht bij harde wind, storm en regen het opblaasbare object(en) buiten gebruik/werking
te stellen en de blower(s) binnen te zetten. 6.4. De huurder heeft de plicht bij harde wind of storm de
partytent(en)/ tenten(en) buiten gebruik te stellen. Hierover kunt u ons bellen en helpen u hierbij.
6.5. De huurder is verplicht te allen tijde toe te zien op een veilig gebruik van springkussen(s) en attracties.
Veilig gebruik omvat in ieder geval constante aanwezigheid van een volwassene die er op toe ziet dat de regels
en de symbolen op het symbolenbord en de gebruiksaanwijzing die bij de springkussen(s) en attractie (s) wordt
geleverd, worden nageleefd.
6.6. Huurder is verplicht al het gehuurde goed dat op stroom functioneert aan te sluiten op een geaard
stopcontact.

7.Veiligheid.
7.1. Veiligheid is een zaak van de huurder zelf, doch indien de verhuurder met bemanning verhuurt, dan zal
de verhuurder op de locatie zelfde nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers
en de verhuurde goederen.
7.2. Indien de verhuurder deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of
handhaven, is de verhuurder gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten
verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de huurder in rekening brengen.
7.3. Het is ten strengste verboden een hittebron te plaatsen in en om de nabijheid van het huurobject, dit in
verband met de veiligheid van de huurder en anderen. Onder een hittebron wordt verstaan barbecues op gas,
kolen en elektriciteit. Vuurkorven, gasfornuizen, kooktoestellen, terrasverwarming, heaters, fakkels en dergelijke.
7.4. Het voorzien van verlichting van het huurobject mag alleen geschieden door WIJMY verhuur en
evenementenverzorging geleverde en of gehuurde goed gekeurde verlichting. De verlichting mag alleen
opgehangen of geplaatst worden volgens de gebruiksaanwijzing die bij de verlichting wordt geleverd.
Zodra het verhuurde goed onbeheerd wordt achtergelaten dient men de verlichting uit te schakelen.

8.Reparatie.
De huurder is aansprakelijk voor de kosten van de reparaties die naar het oordeel van de verhuurder
noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van
ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd.

9.Waarborgsom.
9.1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder
een door hem vast te stellen waarborgsom te geven. 9.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor
vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en of reiniging.
9.3. De waarborgsom wordt bij beëindiging van het huurcontract teruggegeven aan de huurder mits en voor
zover de huurder aan al zijn verplichtingen tegenover verhuurder heeft voldaan.

10.Legitimeren.
Onze goederen worden alleen meegegeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs, of paspoort
waarvan wij een kopie maken.

11.Verzekering.
Gedurende de tijd dat de gehuurde goederen ter beschikking zijn gesteld draagt de huurder het volle risico
en verantwoording over de gehuurde goederen. De huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en
verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadigingen ten gevolge van brand etc.

12.Aansprakelijkheid.
12.1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letstel aan de gebruiker of diens personeel
tengevolge van het gebruik van het gehuurde. 12.2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan
derden tengevolge van het gebruik van het gehuurde door de huurder. De huurder zal terzake de verhuurder
voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
12.3. Het gebruik van het gehuurde goed is geheel voor eigen risico.
12.4. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik
van het gehuurde door hem dan wel door derden.

13.Annulering.
Indien de huurder voordat de huurtermijn is ingegaan tot annulering van de afgesloten overeenkomst overgaat,
is hij de hierna genoemde
schadeloosstelling verschuldigd:.
-Bij annulering binnen 7 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs. -Bij annulering binnen 2 dagen
voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.

14.Opzegging/ontbinding.
14.1. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen met onmiddellijk ingang worden opgezegd.
De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij de
verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen dat de verhuurder bij
beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij de huurder zal ophalen.
14.2. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst
zonder ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
De aanzegging tot ontbinding is vormvrij.
14.3. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is de
verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk
aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract,
onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

15.Vervanging.
Indien de huurder niet in staat of bereid is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de verhuurder
terug te (laten) bezorgen, dient de huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te
betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

16.Wijzigingen.
Wijzigingen in en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.

17.Betaling.
17.1. Betaling dient a contant en middels vooruitbetaling te geschieden, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. De huurder zal bij betaling een factuur ter hand worden gesteld.
17.2. Indien de huurder en verhuurder betaling op rekening zijn overeengekomen dient de betaling van de
door de verhuurder verzonden factuur binnen 14 dagen te geschieden.
17.3. De verhuurder is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde
niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand
te berekenen, gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur.
17.4. De huurder verplicht zich voorts alle gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten van de opdrachtgever
veroorzaakt door niet betaling te vergoeden. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van advocaat,
procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

18.Toepasselijk recht.
Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten is Nederlandse recht van toepassing.U gaat akkoord met de algemene huurvoorwaarden

Datum:……………………………………………………………….

Plaats:………………………………………………………………..

Naam:…………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………..